Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

W 2016 roku do polskiego porządku prawnego dodano przepisy, które umożliwiają osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub mającym wykonywać taką karę zastępczą na wykonywanie jej w ramach tzw. dozoru elektronicznego, czyli np. w swoim domu – miejscu stałego pobytu. Co dokładnie oznacza system dozoru elektronicznego, jakie są możliwości i warunki takiego odbywania kary oraz co trzeba zrobić? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Skazany za przestępstwo może po wydaniu takiego postanowienia przez Sąd odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego, co oznacza iż będzie on musiał przebywać w miejscu, które zostaje ustalone w postanowieniu sądowym jako stałe miejsce pobytu, a jedyną możliwością jego opuszczania będą ściśle określone w postanowieniu godziny, które pozwalają na opuszczenie tego miejsca z zastrzeżeniem godziny powrotu, co pozwala między innymi na podjęcie pracy przez skazanego. Osoba skazana jest kontrolowana przez kuratora sądowego, a także za pomocą specjalnych urządzeń elektronicznych. Pierwszym z urządzeń jest nadajnik, który przypomina opaskę, a może być założony na rękę lub na nogę. W miejscu odbywania kary znajduje się także odbiornik, czyli urządzenie monitorujące. Urządzenia te pozwalają na monitorowanie odbioru sygnału – jeśli skazany oddali się poza miejsce, w którym ma przebywać odbiornik nie będzie odbierać sygnału i będzie to informacja dla służb, iż miejsce odbywania kary zostało opuszczone.

Aby Sąd zgodził się na odbywanie kary w taki sposób muszą zostać spełnione określone warunki, które zostały wymienione w art. 43la Kodeksu karnego. Warunki te muszą być spełnione łącznie, wobec czego skazany musi spełnić każdy z poniższych warunków:

  • orzeczona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy,
  • skazany nie może być tzw. recydywistą wielokrotnym – czyli osobą, która uprzednio została skazana po raz co najmniej drugi za przestępstwo umyślne i odbyła już łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności, a w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo związane z życiem i zdrowiem, czy mieniem innej osoby przy użyciu przemocy albo pod jej groźbą,
  • kara odbywana w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczająca do osiągnięcia celów kary, a względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, czy inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą odbycia kary w zakładzie karnym – warunek ocenny,
  • skazany jest w stanie podać stałe miejsce swojego pobytu,
  • osoby pełnoletnie, zamieszkujące ze skazanym wyraziły zgodę na jego przebywanie w miejscu stałego pobytu,
  • na odbywanie kary pozwalają warunki techniczne, które obejmują w szczególności liczbę i zasięg nadajników i odbiorników, a także możliwa jest ich obsługa, ale także pozwalają na to warunki techniczne w miejscu stałego pobytu skazanego – np. dostęp do prądu elektrycznego, odpowiedni sygnał telefonii komórkowej.

Aby odbywanie kary w opisanym systemie zostało orzeczone przez Sąd należy złożyć wniosek do właściwego wydziału penitencjarnego Sądu Okręgowego ze względu na stałe miejsce pobytu skazanego. Wniosek może złożyć sam skazany lub jego pełnomocnik, kurator, czy prokurator. We wniosku należy wskazać wyrok, w którym orzeczono karę pozbawienia wolności, wskazanie miejsca do odbywania kary, przedstawić zgody osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących, a także uzasadnienie, w którym trzeba wskazać, że osiągnięte zostaną cele kary, a odbywanie jej będzie spełniało warunek bezpieczeństwa. Po półrocznym odbyciu kary można starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Ważne jest, aby w samym wniosku jak i na posiedzeniu sądu przedstawić wszelkie okoliczności istotne dla jego rozpatrzenia: sąd wydaje postanowienie w dość szybkim trybie, co najczęściej następuje już po pierwszym posiedzeniu. Nie ma zatem miejsca na błąd: stąd też istotne jest aby Twój pełnomocnik (obrońca) w prawidłowy sposób sporządził wniosek oraz odpowiednio przygotował Ciebie do posiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *