Niesłuszne zatrzymanie przez policję – czy mogę dochodzić odszkodowania?

Policja jako organ ścigania osób, które popełniają przestępstwa ma prawo do dokonania zatrzymania osoby podejrzanej o jego popełnienie, jednakże nie może dokonywać tego bezwarunkowo, bowiem zawsze powinna być w przekonaniu, że zatrzymanie może nie być konieczne. W takim osoba niesłusznie zatrzymana można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tego tytułu, nawet jeśli jest się oskarżonym! Zaskakujące?

Do zatrzymania przez Policję na maksymalnie 48 godzin może dojść w przypadku, gdy występuje przypuszczenie o popełnieniu przestępstwa, ale nie tylko, ponieważ powinna także zachodzić obawa ucieczki lub ukrycia się takiej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Ponadto Policja może zatrzymać podejrzanego, gdy przestępstwo zostało popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że osoba ta może ponownie popełnić przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy podejrzany grozi takim zachowaniem. Policja z kolei musi zatrzymać osobę podejrzaną, w sytuacji gdy przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej i groźbą wobec niej, zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie może do takiej sytuacji dojść.

Wobec powyższego prawo – konkretnie art. 244 Kodeksu postępowania karnego (dalej jako: „KPK”) jasno formułuje kiedy Policja może dokonać zatrzymania. Często bowiem dochodzi do sytuacji, gdzie policjanci nie mają świadomości dotyczącej konieczności konkretnej analizy przypadku – czy zatrzymać daną osobę, czy też nie, a ich wątpliwości zazwyczaj rozstrzygane są na rzecz zatrzymania takiej osoby. Policja z pewnością poprzez swoje zachowanie nie chce popełnić błędu, który mógłby zaszkodzić postępowaniu, jednakże zdarzają się przypadki, gdy niewątpliwie niesłusznie policjanci dokonują zatrzymania, nie bacząc na powyższy przepis. W takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za takie zatrzymanie. Aby wyrazić chęć otrzymania świadczenia pieniężnego, które ma rekompensować pobyt w miejscu dla osób zatrzymanych należy złożyć wniosek do Sądu, w którym wykaże się, iż zatrzymanie nie było słuszne zważywszy na okoliczności sprawy, ponadto nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 244 KPK, a także iż zatrzymanie to spowodowało uszczerbek na majątku lub też w sferze psychicznej i zdrowotnej. W zakresie odszkodowania należy przede wszystkim wykazać, iż doszło do np. pozbawienia w ciągu czasu trwania zatrzymania, pozbawienia możliwości zarobkowania. W odniesieniu zaś do zadośćuczynienia koniecznym jest wykazanie, iż zatrzymany doznał ze strony Policji, np. szykan, a także wykazanie, iż podczas zatrzymania ucierpiał psychicznie ze względu na znajdowanie się w miejscu dla osób zatrzymanych.

Wniosek składany do Sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie powinien być przede wszystkim dobrze uzasadniony oraz powinien wskazywać na brak spełnienia prawa do zatrzymania przez Policję. Z tego też względu konieczne jest jego dokładne przygotowanie, najlepiej przez profesjonalnego pełnomocnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *