Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 1 [administrator danych osobowych]

Informujemy, że Administratorem danych jest Olgierd Jastrzębski – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria adwokacka Olgierd Jastrzębski” z siedzibą w Opalenicy (64-330), przy ul. Jodłowej 25, mail: olgierd.jastrzebski@gmail.com.

§ 2 [cele i podstawy do przetwarzania]

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić udzielenie pomocy prawnej. W przypadku wykonania usługi prawnej Administrator przechowywa, przetwarza oraz udostępnia dane osobowe w następujących celach: a) podejmowania czynności związanych ze sprawą, w tym także do udostępnienia ich podmiotom współpracującym w związku z prowadzeniem sprawy, w szczególności adwokatom, radcom prawnym, aplikantom na podstawie udzielonych pełnomocnictw lub upoważnień oraz pracownikom Administratora, komornikom w związku ze zleconymi postępowaniami egzekucyjnymi, b) przekazywania do sądów lub innych organów państwowych dokumentów oraz danych w związku z prowadzoną sprawą, w zakresie w jakim okaże się to niezbędne, c) przekazywania danych w związku z negocjowaniem i zawieraniem ugód, prowadzeniem negocjacji, mediacji, d) dokonywania czynności księgowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Przedmiotowe wiadomości są objęte tajemnicą adwokacką i nie mogą być przekazywane podmiotowi nieuprawnionemu, w celach innych niż wykonanie usługi prawnej. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.

§ 3 [prawo do sprzeciwu]

W każdej chwili przysługuje osobie, które dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej, chyba że ich przetwarzane je uzasadnione ze względu na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw lub będą one niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 4 [przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych]

Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 5 [okres przechowywania danych]

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy oraz wymagany dla przechowywania dokumentów przez obowiązujące przepisy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

§ 8 [prawa osoby, której dane dotyczą]

Osobie, której dane są przetwarzany przysługuje prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, d) przenoszenia danych, e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

§ 9 [prawo do wycofania zgody]

W każdej chwili osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może utrudnić albo wręcz uniemożliwić wykonanie zawartej umowy i może spowodować jej wypowiedzenie przez Administratora.